Erasmus+ och Erasmus+ strategiska partnerskap

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+

Programmet finansieras av Europeiska kommissionen och är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen samt främja social jämställdhet och integrering.

Erasmus+ är ett av flera europeiska verktyg för att nå de övergripande europeiska målen inom strategin Europa 2020. Målen handlar om arbetsmarknad, innovation, social integration, klimat/energi och utbildning.

Det finns många sätt att främja internationellt samarbete och utbyte genom de program vi hanterar. Gemensamt är att alla syftar till att stärka de internationella kontakterna och höja kvaliteten inom utbildningsområdet.

Erasmus+ strategiska partnerskap

Erasmus+ strategiska partnerskapet ger vår organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder.

Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Läs mer om Erasmus+ (länk)