Bild på gymnasieelever.

Introduktionsprogrammen

Om du vill uppnå behörighet till yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram.

Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och en trygg och utvecklande studiemiljö ger dig möjlighet att lyckas utifrån dina mål och förutsättningar. Inget introduktionsprogram leder till en examen. Tanken är istället att det ska leda dig vidare till fortsatt utbildning eller arbete.

Introduktionsprogram på Gymnasium Skövde:

  • Programinriktat val (IMV)
  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Yrkesintroduktion (IMY)
  • Språkintroduktion (IMS)

 
De fyra introduktionsprogrammen ser olika ut. Eftersom de planeras utifrån dina behov och förutsättningar är de olika långa (1-3 år), har olika syften och delvis olika innehåll.

Vi erbjuder arbetslivsinriktade och motivationshöjande insatser. Dessa ger dig kunskaper för arbetslivet.  

Planen för din utbildning ska enligt skollagen innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Utifrån detta utformar vi tillsammans en individuell studieplan efter dina behov och intressen, så långt det är möjligt. För att du ska nå dina mål följer vi upp din utveckling, utvärderar och ändrar planen om det behövs. Det sker alltid i samråd med dig och dina vårdnadshavare. 

PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV)
Du läser integrerat med elever på ett nationellt program. För att vara behörig till Programinriktat val behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen alternativt svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Det du saknar i grundskoleämnen får du stöd och hjälp med på schemafast tid hos oss. Resterande gymnasiekurser i karaktärsämnen läser du på ditt program. Målet är att du så fort som möjligt ska nå betyg i grundskoleämnena och kunna antas fullt ut på det nationella programmet. 

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMA)
Utbildningen är för dig som behöver förbereda dig för att kunna söka ett nationellt program, annan fortsatt utbildning eller en yrkesintroduktion. Utbildningen utformas utifrån dina behov och förutsättningar och ger dig möjlighet att läsa de grundskoleämnen du saknar godkänt betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. 

YRKESINTRODUKTION (IMY)
Yrkesintroduktion är för dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Yrkesintroduktion ska ge dig en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

På Gymnasium Skövde erbjuds yrkesintroduktion i fyra inriktningar:

  • Yrkesintroduktion mot Bygg och anläggning (IMYBA)
  • Yrkesintroduktion mot Försäljning och service (IMYFS)
  • Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet (IMYIN)
  • Yrkesintroduktion mot Vård och omsorg (IMYVO)

 
Utbildningen är tvåårig och har ett lärlingsliknande upplägg vilket innebär att halva utbildningstiden är arbetsplatsförlagd. Det finns möjlighet att läsa grundskoleämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska under utbildningstiden. Yrkesintroduktion leder inte till en examen utan målet för utbildningen är att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Du som har ett annat modersmål än svenska behöver ha uppnått kunskapskraven för svenska som andraspråk årskurs 6 för att klara av utbildningen.

Yrkesintroduktion Bygg och anläggning (IMYBA)* 
Bygg och anläggning 1 – 200 poäng
Bygg och anläggning 2 – 200 poäng
Måleriprocessen 1 – 200 poäng
Måleri 1 – 200 poäng
= 800 poäng

Yrkesintroduktion Försäljning och service (IMYFS)* 
Branschkunskap inom handel – 100 poäng
Inköp 1 – 100 poäng
Servicekunskap 1 – 100 poäng
Servicekunskap 2 – 100 poäng
Praktisk marknadsföring 1 – 100 poäng
Handel och hållbar utveckling – 100 poäng
Information och kommunikation – 100 poäng
= 700 poäng

Yrkesintroduktion Industri (IMYIN)* 
Produktionsutrustning 1 – 100 poäng
Tillverkningsunderlag 1 – 100 poäng
Produktionskunskap 1 – 100 poäng  
Människan i industrin – 100 poäng
Svets grund – 100 poäng
Avhjälpande underhåll 1 – 100 poäng
Datorstyrd produktion 1 – 100 poäng
= 700 poäng

Yrkesintroduktion Vård och omsorg (IMYVO)* 
Anatomi och fysiologi – 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 – 100 poäng
Omvårdnad 1 – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Social omsorg 1 – 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng
= 800 poäng

* Ändringar av kurser på inriktningarna kan komma att ske

SPRÅKINTRODUKTION (IMS)
Utbildningen är för dig som nyligen kommit till Sverige och är mellan 16 och 19 år. Du saknar de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Utbildningen fokuserar framför allt på studier i svenska.