Vad händer om jag skolkar/har ogiltig frånvaro?

Du missar viktiga moment i undervisningen som kan påverka ditt betyg.

Enligt skollagen 15 kap. 16 §, är skolan skyldig att informera vårdnadshavare om en elev uteblir från skolan utan giltig anledning. Vid oanmäld frånvaro ska mentor kontakta elev/vårdnadshavare för att reda ut orsaken till frånvaron. Vid upprepad oanmäld frånvaro kontaktar mentor elevhälsan, för att vidare utreda orsaken till frånvaron.

All oanmäld frånvaro betraktar skolan som otillåten. Systematisk eller upprepad otillåten frånvaro är skolan skyldig att anmäla till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta kan i sin tur leda till att CSN fattar beslut om att stoppa utbetalningen av studiebidraget.

Datum