Avslutade projekt inom Erasmus+ stategiska partnerskap

“Den som läser mycket och reser mycket, ser mycket och kan mycket".

“El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho”, Miguel de Cervantes Saavedra.

Det övergripande målet för det här projektet är att utveckla miljömedvetenheten hos alla elever från de deltagande skolarna, samt i deras omgivning. Projektet har ett antal uppsatta delmål som ska bidra till att det övergripande målet uppnås:

1. Eleverna ska utveckla en förståelse för de mest betydelsefulla miljöfrågorna, till exempel luftföroreningar, utsläppens påverkan på växthuseffekten, vattenenergi och dess praktiska användning, skydd av hotade växtarter, bullerproblem, allmänhetens tillgång till naturreservat mer mera.

2. Eleverna ska utveckla några praktiska förmågor som kan kopplas till målen. Exempel på detta är mätning och övervakning av bullernivåer, utföra olika former av laboratorieexperiment, artbestämma växter, plantera träd, glaciärvandring och orientering.

3. Eleverna ska utveckla ett personligt engagemang för olika teman genom att deras erfarenheter utmynnar i olika kreativa aktiviteter, till exempel skapande av kortfilmer, posters, bloggar, dikter mer mera.

På detta sätt bidrar även projektet till de tre generiska målen inom en utbildningsprocess  - utveckla kunskap, förmågor samt personlig utveckling. Målspråken för projektet är spanska och engelska och vänder sig till eleverna inom Gymnasium Skövde Västerhöjd som läser spanska.

I projektet deltar fyra gymnasieskolor från olika länder. Förutom Gymnasium Skövde Västerhöjd deltar i en skola i Valencia i Spanien, en skola i Mo i Rana i Norge och en skola i Opava i Tjeckien.